Archive for the Finanse i prawo Category

W NAJBARDZIEJ OGÓLNYM UJĘCIU

W ujęciu najbardziej ogólnym chodzi jednak zawsze o zaspokajanie potrzeb społecznych, czego bez udziału (całkowitego lub częściowego) państwa nie dałoby się zrealizować. Zakres tych potrzeb jest szczególnie szeroki w państwie socja­listycznym, które realizuje liczne zadania związane z rozwojem gospodarki, kultury, oświaty, nauki, ochrony zdrowia itp. Dla za­spokojenia tych potrzeb państwo musi dysponować środkami rze­czowymi i […]

PRZEPLATANIE ZAGADNIEŃ

Przeplatają się tu — i jest to jedno z trudniej­szych zagadnień teoretycznych w nauce finansów — zjawiska obiektywne i subiektywne, a także ściśle techniczne. Element pier­wszy. tj. zakres potrzeb zaspokajanych przez państwo, jest okre­ślany na podstawie podejmowanych przez nie decyzji dotyczących hierarchii i rozmiarów zaspokajania tych potrzeb, w więc ma charakter subiektywny; drugi element wynika […]

MIEĆ PIENIĄDZE

Dwustronny charakter finansów oznacza, że nie chodzi tu o tezauryzację, gromadzenie dla gromadzenia, nie o to, żeby „mieć pieniądze”, lecz o to, żeby „zgromadzić pieniądze i wydać je” na cele społeczne realizowane przez państwo. Dla wyjaśnienia istoty finansów trzeba zwrócić uwagę na eko­nomiczny sens dochodów i wydatków państwa. Jak już stwier­dziliśmy, państwo w ramach działalności finansowej gromadzi […]

INGERENCJA PAŃSTWA

Państwo ingeruje w podział pierwot­ny i przez redystrybucję doprowadza do ostatecznego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację. Przejmując od różnych podmiotów dochody, państwo zmniejsza udział tych podmiotów w dochodzie narodowym, a wydatkując je następnie na rzecz innych podmiotów, zwiększa udział tych ostatnich w do­chodzie narodowym. Właściwy cel operacji finansowych stanowi zatem przesunięcie części dochodu […]

WYNALAZEK FINANSÓW

Finanse nie są wynalazkiem socjalizmu. Jest to pojęcie histo­ryczne, występujące również w poprzednich formacjach społecz­nych, od tak dawna, jak dawno istnieje pieniądz i państwo. Istota finansów, jako metody podziału dochodu narodowego za pomocą pieniądza, jest taka sama we wszystkich ustrojach. Jednak dalsze cechy i zasady funkcjonowania finansów są już oczywiście różne. Istotne różnice występują między […]

ISTOTA FINANSÓW

Istotę flinansów można’ też ująć od strony spełnianych przez nie funkcji. Funkcje traktujemy tu jako najważniejsze zadania, w których wyraża się społeczna istota finansów. Z definicji finansów wynika, że ich podstawową funkcją jest funkcja rozdzielcza (albo redystrybucyjna). Istota finansów polega bowiem — jak to już wykazaliśmy — na dokonywa­niu podziału dochodu narodowego (a niekiedy nawet produktu […]